VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

  1.      Údaje o prevádzkovateľovi www.oxygeno.sk ďalej len „predávajúci“.

 

1.1 Predávajúcim je spoločnosť DAREX-POL, s.r.o., IČO 50797662, so sídlom Partizánska 109/2 972 51 Handlová zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 34682/R., ktorá prevádzkuje web  www.oxygeno.sk . email: info@oxygeno.sk , tel. č. 0910 525 321 (ďalej len „predávajúci“)

 

 

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

 

1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

 

1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

 

2. Cena tovaru a jeho platnosť

 

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.

 

3.2 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH ( nie sme platcami DPH ) .  

 

3.3 Vzhľadom na povahu tovaru (služby) – poukazu vo forme voucheru a spôsob doručenia (elektronicky) sa k cene nepripočítava cena za poštovné ani balné.

 

3.4 Platnosť poukazu na službu – voucheru sú 3 mesiace od dňa dodania. Moment dodania špcifikuje bod 4.5 týchto obchodných podmienok.

 

 

3. Objednávka tovaru

 

3.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne: a) prostredníctvom odoslania objednávkového formuláru na webe www.oxygeno.sk , b) zaslaním e-mailu s uvedením požadovaného tovaru, počtu kusov a kontaktnými údajmi na info@oxygeno.sk

 

3.2 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 

3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

 

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky najneskôr do 24 hodín po prijatí platby za tovar.

 

3.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

 

3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

 

3.7 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje , že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

4. Platobné a dodacie podmienky

 

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom.

 

Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

a) prevodným príkazom zo svojho účtu,

b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,

c) platobným systémom Pay-By-Link, ktorú zabezpečuje B-Payment Slovensko s.r.o. | Adresa: Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava | Telefón: +421 2 7000 2729 | Email: info@b-payment.sk | Web: www.b-payment.sk

 

4.2 Platba je možná v mene EUR

 

4.3 Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.

 

4.4 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

 

4.5 Dodaním sa vzhľadom na charakter predávaného tovaru – ktorým je voucher / poukaz na službu považuje moment dodania doručenia emailu s vystaveným voucherom / poukazom.

 

 

5. Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru

5.1 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

5.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho

v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá

ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne

formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len

„oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci zverejňuje na web-stránke www.oxygeno.sk/odstupenie.

 

5.3 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia

oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na

základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Vzhľadom na charakter tovaru – elektronický voucher na službu sa neuplatňujú žiadne dodatočné poplatky za doručenie / vrátenie.

 

5.4. Kupujúcemu po odstúpeni od zmluvy zaniká akékoľvek právo uplatniť si využitie služby prijatým voucherom.

 

6. Reklamácie

 

6.1. Vzhľadom na povahu tovaru – elektronický voucher na službu, je možné uplatniť si reklamáciu pred využitím príslušnej služby ak:

a) došlo ku chybe pri vyhotovení voucheru / poukazu na službu (za takúto chybu sa považuje grafická/tlačová chyba zavinená Predávajúcim)

b) došlo ku chybe pri elektronickom doručení voucheru / poukazu

 

6.2. V prípade, že si chcete uplatniť reklamáciu až po využití voucheru / poukazu absolvovaním služby, v tom prípade sa na sa uplatňuje reklamačný poriadok prevádzky v ktorej absolvujete terapiu.

 

6.3 Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

 

7. Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti DAREX POL s.r.o., s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke LINK NA DOKUMENT, KTORÝ INFORMUJE O SPRACÚVANÍ OSOBNYCH ÚDAJOV

 

 

8. Záverečné ustanovenia

 

8.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59,

911 01  Trenčín

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 032/640 01 09

fax č. 032/640 01 08

 

ďalšie detaily nájdete na www.soi.sk)

 

8.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

 

8.3 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 

8.4 Tieto obchodné podmienky sú platné od 22.08. 2020. Sú prvými obchodnými podmienkami spoločnosti.

 

V Handlovej, dňa 22.08.2020